Obchodní podmínky Fajnpark e-shop

1. Úvodní ustanovení

Těmito Obchodními podmínkami se řídí nákup elektronického poukazu, uskutečněný prostřednictvím E-shopu na webových stránkách fajnpark.cz. provozovaných společností Fajnpark s.r.o., Švermova 378, 50351 Chlumec n. C.

Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují: Práva a povinnosti Poskytovatele (jak je definován níže) a Uživatele (jak je definován níže).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které Obchodní podmínky neupravují, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují Obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, občanským zákoníkem. Akceptací těchto Obchodních podmínek vyslovuje osoba souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku.

2. Vymezení základních pojmů

 • E-shop - Internetový obchod provozovaný Poskytovatelem. Tento obchod je určen jen pro prodej poukazů do areálu Fajnpark, Chlumec n. C
 • Dítě do 2 let je dítě, které ještě nemělo druhé narozeniny
 • Senior je osoba, které je 65 a více let
 • ZTP je osoba, které byl vydán průkaz zdravotně tělesně postižené osoby
 • Obchodní podmínky - Tyto obchodní podmínky, a to vždy v aktuálním znění, uveřejněné ke dni uskutečnění Objednávky prostřednictvím E-shopu.
 • Objednávka - Objednávka učiněná Uživatelem prostřednictvím webových stránek Poskytovatele.
 • Objekt - areál Fajnpark, Kozelkova 898, Chlumec n. C.
 • Poskytovatel - Fajnpark s.r.o.,Švermova 378, 50351 Chlumec n. C..
 • Služba - Službou je umožnění návštěvy areálu Fajnpark Poskytovatelem Uživateli.
 • Smlouva o poskytování služeb (dále také jen „Smlouva“) Smlouvou o poskytování služeb se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí Smlouva o poskytování služeb spočívajících v umožnění vstupu Uživatele do areálu Fajnpark po předložení platného poukazu.
 • Uživatel - Zákazník E-shopu, který si zakoupil poukaz.

3. Smlouva o poskytování služeb

3.1. Smlouva o poskytování služeb při Objednávce učiněné Uživatelem na E-shopu Poskytovatele: Poukazy na vstup jsou Poskytovatelem inzerovány na webových stránkách E-shopu. Po uzavření Smlouvy zašle Poskytovatel Uživateli na jím zadaný e-mail v Objednávce poukaz a zjednodušený daňový doklad. Takto uzavřenou Smlouvu lze měnit nebo rušit jen po vzájemné dohodě obou stran nebo ze zákonných důvodů.

3.2. Pro vytvoření Objednávky Uživatel zadává hlavně e-mailovou adresu. Jeho povinností je zkontrolovat správnost této adresy. Objednávku odešle Uživatel Poskytovateli kliknutím na tlačítko “Zaplatit”. Platba je prováděna platební bránou GP webpay a řídí se podmínkami užití této platební brány.

3.3. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám.

3.4. Odeslání poukazu. Poskytovatel se zavazuje dodat Uživateli poukaz na jím uvedený e-mail v Objednávce bez zbytečného odkladu po úspěšném přijetí platby. Uživatel nemá nárok na dodání poukazu dříve, než bude uhrazena cena za poukaz v plné výši (tj. až od uzavření Smlouvy).

3.5. Uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena odesláním Objednávky a kompletním uhrazením ceny za poukaz ze strany Uživatele.

3.6. Doručením poukazu Uživateli ze strany Poskytovatele jsou veškeré závazky Poskytovatele vyplývající ze Smlouvy splněny.

3.7. Vázanost Obchodními podmínkami. Uživatel je vázán Obchodními podmínkami od okamžiku odeslání objednávkového formuláře s vyplněnými údaji. Při uzavírání Smlouvy je Uživatel vždy seznámen (znovu) s aktuálním zněním Obchodních podmínek, se kterými vyslovuje souhlas a prohlašuje, že byl s nimi seznámen před odesláním své Objednávky. Potvrzením a odesláním Objednávky Uživatel prohlašuje, že se se zněním Obchodních podmínek seznámil.

4. poukaz

4.1. poukaz je platný pro jeden vstup do areálu Fajnpark. Doba platnosti je na poukazu vyznačena. Poukaz je ceninou chráněnou. Padělání, kopírování a pozměňování Poukazů se trestá podle zákona.

4.4. Kontrolu poukazu provádí při vstupu do areálu zaměstnanec Poskytovatele a v případě platnosti ji smění za vstupenku určenou pro vstup do areálu Fajnpark.

4.5. Platba za Poukaz se nevrací, a to ani v případě, že Uživatel nevyužije poukaz do konce doby její platnosti, ani v případě, že se Uživatel rozhodne poukaz nevyužít kdykoli po dobu jeho platnosti. V takovém případě veškeré nároky Uživatele končí uplynutím doby platnosti poukazu.

5. Práva z vadného plnění

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména občanským zákoníkem.

5.2. Pokud Uživatel neobdrží e-mailem objednaný poukaz, má právo na kontrolu transakce. Zástupce Poskytovatele provede kontrolu platby. Pokud bude platba uhrazena, Uživateli bude vstup do Objektu umožněn.

5.3. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za to, že poukaz nebude Uživateli dodán z důvodů spočívajících na straně Uživatele.

5.4. UPOZORNĚNÍ

Poskytovatel nezodpovídá za neplánované uzavření Areálu Fajnpark pro veřejnost

Návštěvník bere na vědomí, že za horkých slunečných dnů se může TEPLOTA HERNÍCH ZAŘÍZENÍ zvýšit, a tak ztížit, nebo znemožnit jejich použití. Každý návštěvník se musí před použitím atrakce, nebo herního prvku přesvědčit o snesitelnosti a bezpečnosti povrchu.

Návštěvník bere na vědomí, že při zhoršených POVĚTRNOSTNÍCH PODMÍNKÁCH je používání atrakcí a herních prvků ztíženo, či znemožněno. Návštěvníkům se zakazuje používat herní prvky a atrakce včetně vstupu do části Dinoprales a lesního jezírka při čerstvém větru. Za čerstvý vítr se považuje dle Beanfontovi stupnice vítr o síle 8 m/s (29 km/h), kdy vítr hýbe listnatými keři a ohýbá malé stromky.

Dojde-li k PŘEKROČENÍ POVOLENÉHO POČTU uživatelů atrakcí či herních prvků, je zakázáno tato zařízení používat.

Návštěvník bere na vědomí, že se u atrakcí či herních prvků mohou tvořit FRONTY. Nároky vůči provozovateli za čekající dobu jsou vyloučeny.

Provozovatel si vyhrazuje bez předchozího ohlášení uzavřít jakoukoliv část areálu včetně občerstvení. Nároky vůči provozovateli, vyplývajících z těchto omezení jsou vyloučeny.

6. Cena za Poukaz

6.1. Na webových stránkách Poskytovatele je vždy uvedena aktuální cena poukazu. Platba ceny za poukaz je možná pouze platební kartou, která umožňuje provádět nákupy platební kartou přes internet.

6.2. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné náklady Uživatele spojené s nákupem poukazu vyplývající ze smluvního vztahu mezi Uživatelem a bankou, která Uživateli vydala platební kartu.

7. Platební podmínky

7.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit ceny poukazů. Cena platná v okamžiku učinění Objednávky (tj. aktuální cena uvedená v okamžiku odeslání Objednávky Uživatelem na webových stránkách Poskytovatele) platí až do uzavření Smlouvy.

7.2. Způsob platby ceny za poukaz: bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GP webpay.

8. Dodací podmínky

Vstupenky jsou po provedení platby (tj. po uzavření Smlouvy) automaticky zasílány na e-mail uvedený Uživatelem při Objednávce. Součástí je i zjednodušený daňový doklad.

9. Odstoupení od Smlouvy ze strany Uživatele

Uživatel nemá právo od Smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a Poskytovatelem odstoupit, neboť se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je využití volného času a plnění je Poskytovatelem poskytováno v určeném termínu nebo době, jak vyplývá z ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Veškeré smluvní vztahy mezi Poskytovatelem na jedné straně a Uživatelem na straně druhé se řídí právními předpisy České republiky a těmito Obchodními podmínkami, případně dalšími předpisy Poskytovatele, se kterými vyslovila příslušná osoba souhlas. Pokud se jakékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek stane neplatným či nevymahatelným, nebude toto mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek.

10.2. Poskytovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit.

10.3. Tyto Obchodní podmínky Uživateli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření Smlouvy Uživatel přijímá veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání Objednávky.

10.4. Informace o zpracování osobních údajů

11. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy v rozsahu nezbytně nutném pro splnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

Zdroje osobních údajů
Subjekt údajů, správce, zpracovatel

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
Správce o subjektu údajů zpracovává zejména tyto osobní údaje, které jsou nezbytné pro činnost správce:

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace.
 • popisné údaje
 • další údaje nezbytné pro plnění smluvních vztahů
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, marketingové účely, personální agenda aj.)
 • osobní údaje zpracovávané v rámci provozování e-shopu
 • kamerové záznamy v rámci ostrahy objektu

Kategorie subjektů údajů
Subjektem údajů může být zejména:

 • návštěvník areálu Fajnpark (správce)
 • zákazník e-shopu provozovaného správcem
 • zaměstnanec správce, uchazeč o zaměstnání
 • dodavatel služby
 • jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci

Kategorie příjemců osobních údajů
Správce je oprávněn poskytovat osobní údaje zejména těmto příjemcům:

 • státním a jiným orgánům v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
 • správce nepředává osobní údaje do ostatních zemí v rámci EU, ani do třetích zemí

Účel zpracování osobních údajů

 • za účelem obsaženým v rámci souhlasu subjektu údajů (konkrétní účel je specifikován v textu příslušného souhlasu, se kterým je subjekt údajů seznámen)
 • v rámci obchodních vztahů a jednání o smluvním vztahu, plnění smlouvy
 • účelem zpracování je adekvátní plnění předmětu smlouvy a spolupráce se smluvní stranou (zejména e-mailové adresy, telefonní čísla a jména a příjmení kontaktních osob)
 • za účelem ochrany práv správce, či jiných dotčených osob (např. soudní spory, záznamy kamerového systému pro ochranu majetku správce)
 • za účelem vedení archivnictví
 • za účelem vedení personální agendy
 • uzavření pracovněprávního vztahu, vedení osobního spisu zaměstnance, podání daňového přiznání
 • v rámci jednání před orgány státní správy
 • za účelem plnění zákonných povinností správce
 • za účelem ochrany životně důležitých zájmů správce

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno jednotlivými proškolenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijel správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.

Doba uložení osobních údajů
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech, příslušných smlouvách, popř. interních předpisech správce. Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového právního vztahu, tak i z příslušných právních předpisů a dále po dobu udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů.

Práva subjektu údajů
Ohledně zpracování Vašich osobních údajů máte právo na:

 • přístup k nim (čl. 15 GDPR)
 • jejich opravu (čl. 16 GDPR)
 • jejich výmaz (čl. 17 GDPR)
 • omezení jejich zpracování (čl. 18 GDPR)
 • odvolání uděleného souhlasu
 • vznesení námitky
 • přenositelnost údajů
 • podle čl. 13 máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako dozorovému orgánu

Poučení
Správce zpracovává osobní údaje se souhlasem subjektu údajů, s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů souhlas subjektu údajů nevyžaduje.
V souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR je zpracování osobních údajů zákonné, pokud:

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností, které se na správce vztahují
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
 • zpracování je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadujících ochranu osobních údajů

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 29.9.2020.

Našimi partnery jsou

Rodinne vylety
Vyletnik
Region tourist
Impuls
Kudy z nudy
Pigy