OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

OBCHODNÍ SPOLEČNOST:

Fajnpark s.r.o.

se sídlem Švermova 378, Chlumec nad Cidlinou IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, Česká republika

IČ: 02925125

 

 

 1. PREAMBULE

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.fajnpark.cz.

 

Tyto VOP upravují vztahy mezi obchodní společností Fajnpark s.r.o., IČ: 02925125, se sídlem Švermova 378, Chlumec nad Cidlinou IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, Česká republika (dále jen ,,Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen ,,Kupující“).

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

 1. DEFINICE

 

            2.1. Prodávající

Prodávajícím je obchodní společnost Fajnpark s.r.o., IČ: 02925125, se sídlem Švermova 378, Chlumec nad Cidlinou IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, Česká republika.

 

2.2. Kupující

Kupujícím je spotřebitel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 

2.3. Spotřebitelská Smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jin smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

 

 

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Veškeré nakládání s obchodními údaji Kupujících se řídí zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka koupit) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchována a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

 

Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány Prodávajícím, jejíž údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu (např. zasíláním libovolné zprávy na email: fajnpark@email.cz). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

 

Správce tímto  informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedená souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv  obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití  dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese fajnpar@email.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího.

 

 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém eshopu.

Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté smlouvy) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též v pouze jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 1. let ode dne jejího podpisu.

 

 1. CENA A PLATBA

 

Ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetové obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části ,,Dodací  lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupující. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toho dohodnuto jinak.

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího. Prodávající akceptuje následující platební podmínky: bankovním převodem, platební kartou, při osobním odběru hotově nebo kartou.

 

 1. DODACÍ LHŮTA A PODMÍNKY DODÁNÍ

 

Prodávající splní dodávku zboží  předáním tohoto zboží Kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislí na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání a činí maximálně 30 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 7 pracovních dnů od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. při osobním odběru nebo na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Prodávající akceptuje následující dodací podmínky: poštou, osobní odběr v areálu Fajnparku.

V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné Kupující strana.

V případě, že Kupující zvolí jako způsob dodání možnost osobního odběru, můžete si zboží vyzvednout ihned, jakmile obdržíte informační e-mail d potvrzením, že Vámi objednané zboží je připraveno k odběru ve výdejním místě, které se nachází v areálu Fajnparku.

Pokud si Kupující zboží nevyzvedne do 10-ti pracovních dnů ode dne doručení e-mailu s potvrzením, bude objednávka automaticky stornována. Kupní cena za nevyzvednuté zboží bude zaslána na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující prodávajícímu sdělí.

 

 1. ZÁRUKA A SERVIS

 

Provozovatel neposkytne pozáruční servis.

 

 1. REKLAMČNÍ ŘÁD

 

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

V případě vady odstranitelné:

 1. a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
 2. b) právo na výměnu vadného zboží
 3. c) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a) a b) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

V případě vady neodstranitelné

 1. a) Právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

 

 1. UKONČENÍ SMLOUVY

 

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 SB., občanským zákoníkem, v platném znění.

V případě, že kterékoliv ustavení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnosti zbývajících ustanoven Smlouvy a/nebi VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

Smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc Městského soudu v Praze.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 6.6. 2017 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.